کدام کشور است که روی پیشانی جا میگیرد ؟

جواب : چین

سیدامین سیدی

من در مشهد زندگی می کنم مدرسه ایوب نصیرزاده متولد : 1390/6/31 امین سیدی

دیدگاهتان را بنویسید