آن چیست که تولد دارد ولی مرگ ندارد ؟

جواب : نقطه

سیدامین سیدی

من در مشهد زندگی می کنم مدرسه ایوب نصیرزاده متولد : 1390/6/31 امین سیدی

دیدگاهتان را بنویسید