آن چه دیواری است که وقتی میشکند فرو نمیریزد ؟

جواب : دیوار صوتی

سیدامین سیدی

من در مشهد زندگی می کنم مدرسه ایوب نصیرزاده متولد : 1390/6/31 امین سیدی

دیدگاهتان را بنویسید